ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)
 
  คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
  สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
  สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ฯ มาตรา 9 (7) 
 
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
   
  ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ