ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562
  รายละเอียด : โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจำปี 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
คุณสมบัติกระทงที่ส่งเข้าประกวด
1.ผู้ส่งกระทงเข้าประกวด ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในตำบลมะม่วงสองต้นเท่านั้น
2.หลักเกณฑ์ของกระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1 เส้นผ่าศูนย์กลางของกระทงไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร ในกรณีที่จัดเป็นฐานรูปวงกลม
2.2 พื้นที่กระทงไม่ต่ำกว่า ๓๐ x ๓๐ ตารางเซนติเมตร ในกรณีที่กระทงเป็นรูปสี่เหลี่ยม
2.3 วัสดุที่ใช้ประดิษฐ์จะต้องเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย วัสดุธรรมชาติ
2.4 กระทงที่ส่งเข้าประกวดต้องผ่านการทดสอบว่าลอยน้ำได้จริง
3. เงินรางวัล
- รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 2,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นเงิน 1,5๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เป็นเงิน 8๐๐ บาท
4. ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ (โดยการจับฉลาก)
5. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
5.1 กระทงประเภทสวยงาม 100 คะแนน
- การออกแบบและความสวยงาม 30 คะแนน
- การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ 20 คะแนน
- ความประณีต/ความเรียบร้อย 20 คะแนน
- ขนาด/รูปแบบ/รูปทรง 10 คะแนน
- การสื่อความหมายถึงประเพณีลอยกระทง 10 คะแนน
- การลอยน้ำและการทรงตัวในน้ำ 10 คะแนน
5.2 กระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ 100 คะแนน
- การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
- การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ 20 คะแนน
- ความประณีต/ความเรียบร้อย 20 คะแนน
- ขนาด/รูปแบบ/รูปทรง 10 คะแนน
- การสื่อความหมายถึงประเพณีลอยกระทง 10 คะแนน
- การลอยน้ำและการทรงตัวในน้ำ 10 คะแนน
6. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ตั้งแต่ วันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน 2562 (ในวันเวลาราชการ)  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน