ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2485/2564,2494- 2495/2564
  รายละเอียด : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติที่ประชุมครั้งที่ 44/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ออกคำสั่ง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน