ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘)
  รายละเอียด : 📢 ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด –๑๙ ที่มีการกลายพันธ์เป็นหลายสายพันธ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นจึงขอความร่วมมือท่านปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้
๑.งดการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด
๒.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยง หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหะสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งพึงใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตนเองตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
📢แจ้งเพื่อทราบทั่วกัน📢
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน