ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
  รายละเอียด : สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชขอให้ น.ส.มนสิชา อนุกูล ไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตนเองว่า ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดปักหลักหมายเขตที่ดินดังกล่าว เป็นการถูกต้องหรือลุกล้ำแนวเขตที่ดินหรือไม่ เสร็จแล้วขอให้ไปติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 2 คน