ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ หยุดการให้บริการประชาชน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 ต.ค. 2564
2 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ต.ค. 2564
3 แจ้งการยื่นแบบขอแจ้งฯ การดำเนินการก่อนการหาเสียงเลือกตั้งทุกรูปแบบผู้สมัครนายกอบต. และสมาชิกสภาอบต.. ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 ต.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดการจัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการจัดทำและปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงส ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ต.ค. 2564
5 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ต.ค. 2564
6 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ต.ค. 2564
7 เชิญชวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 ต.ค. 2564
8 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ก.ย. 2564
9 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 ก.ย. 2564
10 การดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36