มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ฯ มาตรา 9 (7) สภา อบต.มะม่วงสองต้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ในคราวประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่
   
 
   สภา อบต.มะม่วงสองต้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ในคราวประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ม.ค. 2564