มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ฯ มาตรา 9 (7) รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
   
 
   สภา อบต.มะม่วงสองต้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2564