ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ ผด.3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
30 ก.ย. 2564
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว (หลังเก่า) เป็นศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
98
20 ก.ย. 2564
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
92
17 ก.ย. 2564
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
13 ก.ย. 2564
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
09 ก.ย. 2564
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแยกก่อนทิ้ง จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
93
09 ก.ย. 2564
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับกิจกรรมการ "การทำกระเป๋าผ้า" จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
85
08 ก.ย. 2564
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 ก.ย. 2564
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
08 ก.ย. 2564
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับกิจกรรม การทำกระเป๋าผ้า จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
08 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84